Każde KN, które jest odpowiednio rozliczone a więc złożyło do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego sprawozdanie roczne oraz plan pracy, może ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności :

 • Komisja Koordynacyjna ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich :
  należy złożyć wniosek do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego w siedzibie Strefy Kultury Studenckiej ( osobiście lub listownie), kwota do podziału ustalana jest każdego roku przez Samorząd Studencki US, dotychczasowa kwota wynosiła 50.000 zł. O przyznanej kwocie dla danego KN decyduje „Komisja”, w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Studenckiego US oraz powołany spośród grona kadry naukowej przewodniczący/ca „Komisji”.
  (skrót źródła finasowania 117021)
 • Wnioski do Prorektora ds. Studenckich :
  W ciągu roku kalendarzowego KN jak i indywidualni studenci US mogą składać ad hoc wnioski o dofinasowanie do Prorektora ds. Studenckich. Prorektor każdorazowo wnosi o opinię do Samorządu Studenckiego względem danego podania. Kwota w puli ustalana jest każdego roku przez Samorząd Studencki US, dotychczasowa kwota wynosi 20.000 zł.
  (skrót źródła finansowania 117029)

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Regulaminie ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich .

Dodatkowo :

 • KN mogą ubiegać się o dofinansowanie u Dziekana danego wydziału
 • KN mogą pozyskiwać sponsorów zewnętrznych
 • KN mogą organizować odpłatną konferencję naukową (wówczas wymagane jest subkonto )